Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP thông báo về kết quả chào mua công khai cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ

Công ty Cổ phần Đầu tư ngành nước DNP (DNP Water) trân trọng thông báo về kết quả chào mua công khai cổ phiếu của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (CTW) với các nội dung cụ thể như sau:

I. Tổ chức chào mua công khai: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NGÀNH NƯỚC DNP

  • Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Càn, Xã Hương Sơn, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang
  • Điện thoại: 024 36 330 983
  • Website: https://dnpwater.vn/

II. Kết quả chào mua công khai:

  • Công ty mục tiêu: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ
  • Mã cổ phiếu: CTW
  • Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
  • Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của tổ chức chào mua đối với công ty mục tiêu trước khi chào mua: 6.310.400 cổ phần, chiếm 22,54% tổng số cổ phần đang lưu hành của CTW
  • Số lượng/tỷ lệ cổ phiếu dự kiến chào mua:7.408.228 cổ phần, tương đương với 26,46% tổng số cổ phần đang lưu hành của CTW.
  • Số lượng cổ phiếu mua được trong đợt chào mua: 7.019.500 cổ phần CTW
  • Số lượng/tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi chào mua của tổ chức đối với công ty mục tiêu: 13.329.900 cổ phần, tương đương 47,61% tổng số cổ phần đang lưu hành của CTW.